Mineral Hotel**** Malinowy Raj, Solec - Zdrój
Tło bannera

Regulamin hotelowy

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin hotelowy

Regulamin hotelowy

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

§1

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz.10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.
 4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę.
 5. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§2

 1. Zgodnie z art. 13. ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Malinowe Hotele Sp. z o. o. przy ulicy Leśnej 7, 28-131 Solec –Zdrój.
 2. Gość hotelu zobowiązany jest do wypełnienia Karty Rejestracyjnej Gościa, która stanowi umowę cywilnoprawną o świadczenie usług hotelowych pomiędzy Gościem, a hotelem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także do okazania przed zameldowaniem pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Gość wypełniając Kartę Rejestracyjną oświadcza, że zaakceptował regulamin.
 4. Gość może dobrowolnie podać swój numer telefonu lub adres e-mail w celu ułatwienia kontaktu z nim podczas pobytu lub przesłania faktury.
 5. Gość w celu otrzymania informacji marketingowej/handlowej proszony jest o wyrażenie zgody w odpowiednich miejscach na Karcie Rejestracyjnej Gościa i podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec dalszemu ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust.2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r., a także może bez żadnych opłat wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail: recepcja@malinowyraj.com lub złożonej w recepcji hotelu.
 7. Gość może również podać dane firmowe niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 8. W przypadku korzystania z hotelowego parkingu Gość może zostać poproszony o podanie numeru rejestracyjnego.

§3

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt zapłatę.
 2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w pokoju.
 3. Hotel może odmówić przyjęcie Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.

 

 

§4

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwia hotelowi niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
  • codzienne sprzątanie Hotelu, przy czym za sprzątanie pokoi hotelowych rozumie się wymianę pościeli po każdej trzeciej dobie, codzienną wymianę ręczników pozostawionych na podłodze łazienki, posłaniu łóżka i opróżnienie koszy na śmieci. Pozostawienie informacji o niemożności wejścia do pokoju dla personelu sprzątającego jest równoznaczne z odmową świadczenia takiego serwisu w danym dniu.
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie, sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości, zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.

§5

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie usługi:

 1. Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 2. Budzenie o oznaczonej godzinie.
 3. Przechowywanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia do przechowalni bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego.
 4. Przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu odbywa się w sejfach zamontowanych w każdym pokoju.

§6

Na życzenie Gościa hotel świadczy odpłatnie usługi:

1.    Sprzedaż napoi gorących przez całą dobę.

2.    Room Service w określonych godzinach.

3.    Możliwość dostarczania kwiatów.

4.    Sprzedaż środków higieny osobistej.

§7

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-852 kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelu przedmiotów o dużej wartości, przekraczających możliwość przechowania w depozycie hotelowym.

§8

Na terenie obiektu znajduje się parking ogrodzony, monitorowany, płatny – 20 zł/doba. Parking przed hotelem jest płatny 100 zł/doba. Parking objęty jest całodobowym monitoringiem. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów i sprzętu w nim pozostawionego.

§9

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Hotelu: Przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, białej, pneumatycznej, gazowej. Materiałów wybuchowych oraz materiałów pirotechnicznych, w tym; fajerwerków, kul świecących i rac jak i wszelkich innych materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych. Środków odurzających i psychotropowych i innych podobnie działających.
 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia i zażywania substancji odurzających.. Goście nie stosujący się do przepisu zostaną obciążeni kosztem wynikłym z czyszczenia i odświeżenia pokoju w kwocie 1500 zł. Zakaz dotyczy również balkonów przyległych do pokoi hotelowych.
 5. W przypadku stwierdzenia dezaktywacji czujki dymu poprzez jej zasłonięcie, rozłączenie lub w jakikolwiek sposób wpłynięcie na jej funkcjonalność, Gość zostanie obciążony karą w wysokości 800,00 zł.
 6. W przypadku nieuzasadnionego włączenia przycisku ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy) osoba, która dokonała jego aktywacji zostanie obciążona karą w wysokości 1500,00 zł. Wysokość kary może być wyższa w zależności od przypadku zaangażowania dodatkowych służb, w tym straży pożarnej.

 

§10

 1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do usunięcia szkody,
 3. Dzieci do lat 12 powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie będą ponosić odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci. Dotyczy to również pokoju zabaw.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 5. W przypadku uruchomienia alarmu, spowodowanego paleniem w pokoju Gość hotelowy ponosi koszty wezwania straży pożarnej.
 6. W przypadku zagubienia karty klucz, Gość hotelowy ponosi koszty w wysokości 25 zł.


§11

 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez Gościa wskazany na jego koszt. W przypadku nie otrzymania dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

§12

Istnieje możliwość przyjazdu do hotelu z psem po uiszczeniu należnej opłaty.

 1. Hotel przyjmuje psy nie większe niż 30 cm w kłębie. Liczba pokoi udostępnionych dla Gości przyjeżdżających z psem jest ograniczona. Chęć przyjazdu z psem należy zgłosić na etapie rezerwacji.
 2. Właściciel psa zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Hotelu i na zewnątrz oraz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez psa
 3. Właściciel psa odpowiada materialnie za wszelki szkody wyrządzone przez psa.
 4. Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach Hotelu, jak również by nie zakłócał wypoczynku Gości.
 5. Zakazuje się wprowadzania psa do części wspólnej hotelu, tj. Restauracja, Kawiarnia, Centrum Rehabilitacji, Sala Konferencyjna.
 6. Dla Gości przyjeżdzających z psem, obowiązuje dodatkowy regulamin.

 

§13

 

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądania uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne poczynione szkody i zniszczenia oraz opuszczenie terenu Hotelu.

§14

Recepcjonista może odmówić przyjęcia Gościa w stanie nietrzeźwym lub zakłócającego swym zachowaniem spokój  innych Gości.

 


Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.

Informujemy Państwa, iż na Basenach Mineralnych obowiązuje odrębny regulamin.

 

Najczęściej wybierane oferty Pakiety pobytowe i promocje

Rajska Złota Jesień 5 noclegów
Rajska Złota Jesień 5 noclegów
od 1 890 /os./pobyt
 • 5 nocy
 • Śniadanie i kolacja
zobacz szczegóły
Tydzień dla zdrowia 7 nocy
Tydzień dla zdrowia 7 nocy
od
 • 7 nocy
 • Śniadanie i kolacja
zobacz szczegóły
Chwila Wytchnienia 2 noce
Chwila Wytchnienia 2 noce
od 690 /os./pobyt
 • 2 noce
 • Śniadanie i kolacja
zobacz szczegóły
Mineralny Pakiet Uzdrowiskowy od 6 nocy
Mineralny Pakiet Uzdrowiskowy od 6 nocy
od 504 /os./noc
 • min. 6 nocy
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Mineralny Pakiet Uzdrowiskowy do 5 noclegów
Mineralny Pakiet Uzdrowiskowy do 5 noclegów
od 526 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Jesienny Relaks 3 noce
Jesienny Relaks 3 noce
od 1 150 /os./pobyt
 • 3 noce
 • Śniadanie i kolacja
zobacz szczegóły
Pakiet Rodzinny z Centrum Bajki
Pakiet Rodzinny z Centrum Bajki
od 470 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Sprawne stawy i mocne plecy od 10 nocy
Sprawne stawy i mocne plecy od 10 nocy
od 495 /os./noc
 • min. 10 nocy
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Pakiet Indywidualny
Pakiet Indywidualny
od 430 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Zdrowy Kręgosłup 5 nocy
Zdrowy Kręgosłup 5 nocy
od 2 910 /os./pobyt
 • 5 nocy
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Mineralny wypoczynek
Mineralny wypoczynek
od 327 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
zobacz szczegóły
SOS dla karku i pleców 4 noce
SOS dla karku i pleców 4 noce
od 2 730 /os./pobyt
 • 4 noce
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Weekend dla Niej i dla Niego 2 noce
Weekend dla Niej i dla Niego 2 noce
od 1 390 /os./pobyt
 • 2 noce
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Nocleg ze śniadaniem - najtaniej online!
Nocleg ze śniadaniem - najtaniej online!
od 273 /os./noc
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
zobacz szczegóły
Rodzinne Święta Bożego Narodzenia 2023
Rodzinne Święta Bożego Narodzenia 2023
od 2 900 /os./pobyt
 • 4 noce
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Sylwester 2023/24
Sylwester 2023/24
od 2 790 /os./pobyt
 • 3 noce
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Zdrowy dzięki wodzie od 5 nocy
Zdrowy dzięki wodzie od 5 nocy
od 387 /os./noc
 • min. 5 nocy
 • Śniadanie i kolacja
zobacz szczegóły
Mineralna Odnowa 3 noce
Mineralna Odnowa 3 noce
od 1 490 /os./pobyt
 • 3 noce
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Pakiet Uzdrowiskowy od 7 nocy
Pakiet Uzdrowiskowy od 7 nocy
od 596 /os./noc
 • min. 7 nocy
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Balneo Pielęgnacja Soft 3 noce
Balneo Pielęgnacja Soft 3 noce
od 1 830 /os./pobyt
 • 3 noce
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Balneo Regeneracja 2 noce
Balneo Regeneracja 2 noce
od 1 290 /os./pobyt
 • 2 noce
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Balneo Pielęgnacja Complex 3 noce
Balneo Pielęgnacja Complex 3 noce
od 2 270 /os./pobyt
 • 3 noce
 • Pełne wyżywienie
zobacz szczegóły
Zimowy Relaks 3 noce
Zimowy Relaks 3 noce
od 1 150 /os./pobyt
 • 3 noce
 • Śniadanie i kolacja
zobacz szczegóły

ul. Partyzantów 18A
28-131 Solec - Zdrój , Polska

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Malinowe Hotele Sp. z o.o., Leśna 7, 28-131, Solec Zdrój Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane