Mineral Hotel**** Malinowy Raj, Solec - Zdrój
Banner Hintergrund

Informationsklauseln

Datum der Ankunft
Datum der Abreise

Informationsklauseln

Klauzule Informacyjne

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się  z niniejszymi informacjami, a w przypadku  wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z powołanym przez Administratora danych według art. 37 RODO, Inspektorem Ochrony Danych – Panią Agnieszką Dworak pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OGóLNA
CEL: INFORMACJA DLA OSóB, OD KTóRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, NIP: 678-14-01-345, REGON: 351061573.
2. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:

 • Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
 • Malinowy Raj Mineral Hotel****
 • Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
 • Baseny Mineralne Solec-Zdrój
 • Balneokosmetyki

3. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych - Pani Agnieszka Dworak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- świadczenia usług medycznych,
- świadczenia usług hotelowych,
- marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora, przedstawienia oferty handlowej oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym,
- ochrony osób i mienia.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- obowiązek prawny (art. 6 ust.1 lit. c) RODO),
- zawarcie i realizacja umowy (art.6 ust.1 lit. b) RODO),
- zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku udziału w programie lojalnościowym, przedstawienia oferty handlowej  i korzystania z zabiegów bez konsultacji lekarskiej (art.6 ust.1 lit. a) RODO),
- prawnie uzasadniony interes Administratora w przypadku: marketingu bezpośredniego i monitoringu wizyjnego (art.6 ust.1 lit. f) RODO).
6. Państwa dane osobowe:
- mogą być przekazywane wyłącznie tym odbiorcom-podmiotom, które współpracują  z Administratorem lub ich podwykonawcom na podstawie zawartej umowy o współpracy w tym umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych, podmiotom uprawnionym  do uzyskiwania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązującego przepisu prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora,
- nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane osobowe przechowywane będą:
- w przypadku świadczeń usług medycznych – 20 lat,
- 6 lat dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
- w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lub wycofania zgody na dalsze ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.
8. Posiadają Państwo prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania Państwa danych osobowych,
- cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,
 - posiadają również Państwo prawo żądania od Administratora przeniesienia Państwa danych do  innego Administratora, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przez Administratora jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy na świadczone usługi, warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego, warunkiem przedstawienia oferty handlowej oraz wymogiem ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
11. Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu poza przypadkiem udzielenia zgody na takie przetwarzanie w celach handlowych i udziału w programie lojalnościowym.

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: DLA GOŚCIA HOTELOWEGO-KORZYSTANIE Z USŁUG NOCLEGOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:
12. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, NIP: 678-14-01-345, REGON: 351061573.
13. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:

 • Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
 • Malinowy Raj Mineral Hotel****
 • Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
 • Baseny Mineralne Solec-Zdrój
 • Balneokosmetyki  

14. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych - Pani Agnieszka Dworak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
15. Do usługi noclegowej Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następującym  zakresie: imię i nazwisko, numer kontaktowy (w przypadku rezerwacji telefonicznej) oraz numer dokumentu tożsamości (jako uzasadniony interes prawny w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń).
16. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji usługi.
17. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) oraz lit.f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
18. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty uczestniczące w realizacji usług na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub umowy o współpracy.
19. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora w przypadku wystawienia faktury VAT przez okres 6 lat, a w systemie recepcyjnym po zakończeniu usługi dane będą przechowywane tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na dalsze ich przetwarzanie do celów przyspieszenia rejestracji w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usługi noclegowej.
20. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
22. Państwa dane osobowe nie  podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: KORZYSTANIE Z USŁUG CENTRUM REHABILITACJI Z KONSULTACJĄ LEKARSKĄ

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
23. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, NIP: 678-14-01-345, REGON: 351061573.
24. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:

 • Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
 • Malinowy Raj Mineral Hotel****
 • Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
 • Baseny Mineralne Solec-Zdrój
 • Balneokosmetyki

25. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych - Pani Agnieszka Dworak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
26. Dane osobowe pacjentów są wykorzystywane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a. ustalenia tożsamości pacjentów zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
b. prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa, w tym ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, co stanowi obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO),
c. kontaktowania się w związku z prowadzoną działalnością oraz udzielonymi świadczeniami, w tym umówionymi wizytami co stanowi uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Przetwarzane dane osobowe mogą objąć wszelkie dane osobowe niezbędne do prowadzenia działalności leczniczej, w tym dane o stanie zdrowia, a szczególnie dane będą przetwarzane do ww. celu w zakresie: imię  i nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu.   Administrator danych ma ustawowy obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.
5. Administrator informuje, że podanie danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej jest obowiązkowe – bez podania danych osobowych Administrator nie będzie mógł wypełnić ciążących na nim obowiązków, a w konsekwencji może odmówić umówienia wizyty lub udzielenia świadczenia leczniczego.
6. Administrator informuje, że w związku z regulacjami prawnymi dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 20 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej (w tym dane będą przechowywane przez ten okres w systemie recepcyjnym).
7. Administrator może przekazać dane pacjentów podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi związane ze wsparciem działalności lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego,  lub wsparcia prowadzonej przez administratora działalności. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wskazanym przez pacjenta osobom.
8. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator informuje również o prawie dostępu do danych osobowych, prawie ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Administrator informuje również o prawie do sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych do innego administratora danych.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: KORZYSTANIE Z USŁUG SPA/STUDIO URODY/CENTRUM REHABILITACJI BEZ KONSULTACJI LEKARSKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:
27. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131-) przy ul. Leśnej 7, NIP: 678-14-01-345, REGON: 351061573.
28. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:

 • Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
 • Malinowy Raj Mineral Hotel****
 • Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
 • Baseny Mineralne Solec-Zdrój
 • Balneokosmetyki  

29. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych - Pani Agnieszka Dworak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
30. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi polegającej na wykonaniu zabiegów bez konsultacji lekarskiej w SPA, Studio Urody lub Centrum Rehabilitacji w zakresie: imiona i nazwiska, numeru pokoju (w przypadku, gdy Pani/Pan jest gościem hotelowym), adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.
31. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji celu wymienionego powyżej w punkcie 4, a nie podanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usługi.
32. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych udzielona dobrowolnie na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Malinowe Hotele Sp. z o.o.  w tym w szczególności w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
33. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające Pani/Pana dane osobowe z polecenia Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W szczególności dotyczy to usług wsparcia informatycznego lub wsparcia prowadzonej przez administratora działalności.
34. Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
35. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
36. Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
37. Podane przez Panią /Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL:  DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „MALINOWY RAJ” I DO CELU PRZEDSTAWIENIA OFERTY HANDLOWEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych w ramach uczestnictwa w programie lojalnościowym „Malinowy Raj” jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131) przy ul. Leśnej 7, NIP: 678-14-01-345, REGON: 351061573.
2. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:

 • Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
 • Malinowy Raj Mineral Hotel****
 • Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
 • Baseny Mineralne Solec-Zdrój
 • Balneokosmetyki

3. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym „Malinowy Raj” oraz w celach handlowych w zakresie: imię i nazwisko, adres, PESEL ( do celów  identyfikacji posiadacza karty oraz naliczenia i udzielenia rabatu), adres e-mail, numer telefonu na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Malinowe Hotele Sp. z o.o.  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w szczególności w celu realizacji uczestnictwa w programie lojalnościowym, przedstawienia oferty handlowej, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w programie lojalnościowym „Malinowy Raj” oraz przedstawienia oferty handlowej do czasu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowym.
5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi informatyczne dla Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia oraz podmioty współpracujące z Administratorem i przetwarzające dane osobowe z polecenia Administratora na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
6. Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiada Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne i wynika z uczestnictwa w programie lojalnościowym „Malinowy Raj”, a konsekwencją niepodania danych będzie utrata uczestnictwa w programie lojalnościowym.
10. Podane przez Panią /Pana dane osobowe będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych przetwarzanych w ramach programu lojalnościowego „Malinowy Raj” (przy pomocy profilowania), a konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość określenia Pani / Pana osobistych preferencji i zachowań zakupowych na podstawie Pani / Pana danych osobowych i historii Pani / Pana transakcji w ramach programu lojalnościowego. Profilowanie wykorzystywane będzie na potrzeby przygotowania oraz zaprezentowania Pani / Panu indywidualnej dopasowanej oferty handlowej.
11. Pani / Pan może skontaktować się w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naszym inspektorem ochrony danych - Panią Agnieszką Dworak, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@malinowehotele.pl lub wysyłając pismo na adres wskazany w punkcie 1 niniejszej klauzuli.

KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: DLA KONTRAHENTA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach.
Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna zgodnie z art. 14 ust. 1 RODO ma zastosowanie także do nich i powinna zostać przez Państwa im udostępniona.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Malinowe Hotele Sp. z o. o. z siedzibą  w Solcu-Zdroju przy ulicy Leśnej 7, 28-131 Solec-Zdrój, NIP: 678-14-01-345, REGON: 351061573
2. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:

 • Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
 • Malinowy Raj Mineral Hotel****
 • Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
 • Baseny Mineralne Solec-Zdrój
 • Balneokosmetyki  

3. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa praw wynikających z RODO, można kierować do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych - Pani Agnieszki Dworak pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
4. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach:
- przez okres trwania umowy i rozliczeń po jego zakończeniu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;
- weryfikacji wiarygodności płatniczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy;
- wykrywania nadużyć i zapobiegania im (art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 1 lit. f RODO) – przez okres trwania umowy,  a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne;
- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź niemożnością nawiązania kontaktu.
6. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.
7. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej bazie kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona przed nieupoważnionym dostępem lub utratą. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, po czym będziemy je archiwizować przez 6 lat.
8. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa, czy podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy.
9. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą   w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.
11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: REKRUTACJA

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest firma  Malinowe Hotele Sp.  z o.o., ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój, NIP: 678-14-01-345,
REGON: 351061573  jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Spółki.
2. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:

 • Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
 • Malinowy Raj Mineral Hotel****
 • Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
 • Baseny Mineralne Solec-Zdrój
 • Balneokosmetyki

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod adresem:
- Malinowe Hotele Sp.  z o.o., ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój
- e-mail: iod@malinowehotele.pl
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz w przypadku szczególnych kategorii danych na podstawie art.9 ust.2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji oraz w przypadku udzielenia zgody – w celach przyszłych rekrutacji.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu prowadzenia aktualnej rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
6. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji jest dobrowolne. W przypadku nieudzielenia zgody w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora będzie możliwe po ponownym wypełnieniu i złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów aktualnej rekrutacji przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia tej rekrutacji, to znaczy poinformowania Pani/Pana o wyniku rekrutacji.
8. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od dnia zakończenia aktualnej rekrutacji to znaczy poinformowania Pani/Pana o wyniku rekrutacji.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do ich usunięcia,  żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  
10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku udzielenia zgody dla kilku celów, ma Pani/Pan prawo cofnąć każdą zgodę osobno. Po cofnięciu zgody Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych kandydatów.
11. Odbiorcami danych osobowych będą: współpracownicy Administratora upoważnieni do udziału w procesie rekrutacji, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe.
12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA
CEL: DLA PRAKTYKANTA/STAŻYSTY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:
38. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Malinowe Hotele Sp. z o.o.  z siedzibą w Solcu-Zdroju (28-131-) przy ul. Leśnej 7, NIP: 678-14-01-345, REGON: 351061573.
39. W skład firmy Malinowe Hotele Sp. z o.o. w Solcu-Zdroju wchodzą podmioty:

 • Malinowy Zdrój Hotel**** Medical Spa
 • Malinowy Raj Mineral Hotel****
 • Malinowy Dwór Hotel ****Medical Spa
 • Baseny Mineralne Solec-Zdrój
 • Balneokosmetyki  

40. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Inspektor Ochrony Danych - Pani Agnieszka Dworak. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@malinowehotele.pl lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
41. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
1) Zawrzeć i realizować umowę lub porozumienie zawarte z Tobą lub innym podmiotem dotyczące odbywania przez Ciebie stażu lub praktyki w naszej firmie.  
2) Wypełniać nasze obowiązki prawne i uprawnienia związane z realizacją stażu lub praktyki wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia stażu lub praktyki.  
3) Wypełniać nasze obowiązki dotyczące Ciebie, wynikające z przepisów o podatkach, rachunkowości.  
4) Zapewniać bezpieczeństwo na terenie obiektów użytkowanych przez Malinowe Hotele Sp. z o.o., w tym bezpieczeństwa informacji, poprzez kontrolę dostępu lub monitoring.  
42. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe  na podstawie:
1) tego, że są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub porozumienia dotyczącego odbywania przez Ciebie praktyki lub stażu;
2) odpowiednich przepisów prawa:
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe,
• ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
• ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,
• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
• ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
• ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
3) naszych prawnie  uzasadnionych interesów;
4) Twojej zgody.
43. Odbiorcy Twoich danych osobowych:
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:
1) Podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Malinowe Hotele Sp. z .o.o. w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
2) Podmiotom, którym nasza  firma  udostępnia dane osobowe niezbędne do świadczenia usług na rzecz Malinowe Hotele Sp. z .o.o.  na podstawie zawieranych umów.
3) Naszym kontrahentom (usługodawcom, klientom) w związku z wykonywaniem przez Ciebie obowiązków powierzonych w ramach prowadzonej praktyki lub stażu.  
44. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Malinowe Hotele Sp. z.o.o.  – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f):
Zakres danych osobowych przetwarzanych w firmie Malinowe Hotele Sp. z .o. o  dotyczących praktykantów lub stażystów, dla których podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes firmy obejmuje dane osobowe przetwarzane w związku z zapewnianiem  bezpieczeństwa na terenie obiektów użytkowanych przez firmę, w tym bezpieczeństwa informacji, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego. Uzasadnionym prawnie interesem firmy związanym  z przetwarzaniem  takich danych jest  zapewnienie na odpowiednim poziomie  bezpieczeństwa  na terenie obiektów użytkowanych przez naszą firmę.
45. Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania praktyki lub stażu.  Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych.
46. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Nie dotyczy
47. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Przysługują Ci  następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
4) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
5) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych - jeżeli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny;
6) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
7) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,  
8) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi Danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Tobą porozumienia lub umowy o prowadzenie stażu lub praktyki lub na podstawie Twojej zgody.
48. Obowiązek podania danych:
Obowiązek podania przez Ciebie danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt.5.
49. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji , w tym profilowaniu:
Nie dotyczy.

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Sonderangebote Bleiben Sie Pakete und Aktionen

Copy_Paradies Winter
Copy_Paradies Winter
ab
 • 5 Nächte
 • Frühstück und Abendessen
Siehe Einzelheiten
Majówka 2023 5 noclegów
Majówka 2023 5 noclegów
ab 2 420PLN /Pers.
 • 5 Nächte
 • Frühstück, Mittagessen und Abendessen
Siehe Einzelheiten
Wielkanoc 2023 3 noclegi
Wielkanoc 2023 3 noclegi
ab
 • 3 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Mineral Spa Paket Mineral Spa Package ab 6 Nächten
Mineral Spa Paket Mineral Spa Package ab 6 Nächten
ab 459PLN /Pers./Nacht
 • min. 6 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Mineral Spa Paket bis zu 5 Nächten
Mineral Spa Paket bis zu 5 Nächten
ab 479PLN /Pers./Nacht
 • zeitlich unbeschränkt
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Weekend czerwcowy 2023 4 noclegi
Weekend czerwcowy 2023 4 noclegi
ab 1 960PLN /Pers.
 • 4 Nächte
 • Frühstück, Mittagessen und Abendessen
Siehe Einzelheiten
Starke Gelenke und starker Rücken
Starke Gelenke und starker Rücken
ab 455PLN /Pers./Nacht
 • min. 10 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Familienurlaub mit dem Märchenhaus
Familienurlaub mit dem Märchenhaus
ab 430PLN /Pers./Nacht
 • zeitlich unbeschränkt
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Einzelpaket
Einzelpaket
ab 394PLN /Pers./Nacht
 • zeitlich unbeschränkt
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Gesunde Wirbelsäule
Gesunde Wirbelsäule
ab 2 690PLN /Pers.
 • 5 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Mineralische Entspannung
Mineralische Entspannung
ab 298PLN /Pers./Nacht
 • zeitlich unbeschränkt
 • ÜF - Frühstück inklusive
Siehe Einzelheiten
SOS für Nacken und Rücken
SOS für Nacken und Rücken
ab 2 490PLN /Pers.
 • 4 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Bed & Breakfast - das günstigste online! Garantie des niedrigsten Preises bei Online-Buchung!
Bed & Breakfast - das günstigste online! Garantie des niedrigsten Preises bei Online-Buchung!
ab 244PLN /Pers./Nacht
 • zeitlich unbeschränkt
 • ÜF - Frühstück inklusive
Siehe Einzelheiten
Wochenende für Sie und für Ihn
Wochenende für Sie und für Ihn
ab 1 250PLN /Pers.
 • 2 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Gesund dank Wasser
Gesund dank Wasser
ab 358PLN /Pers./Nacht
 • min. 5 Nächte
 • Frühstück und Abendessen
Siehe Einzelheiten
Mineralische Erneuerung
Mineralische Erneuerung
ab 1 370PLN /Pers.
 • 3 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Spa-Paket
Spa-Paket
ab 546PLN /Pers./Nacht
 • min. 7 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Balneo Soft Care
Balneo Soft Care
ab 1 670PLN /Pers.
 • 3 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Balneo Regeneration
Balneo Regeneration
ab 1 170PLN /Pers.
 • 2 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Balneo Complex Pflege
Balneo Complex Pflege
ab 2 070PLN /Pers.
 • 3 Nächte
 • Vollpension (3 Mahlzeiten)
Siehe Einzelheiten
Frühlingsentspannung
Frühlingsentspannung
ab 1 047PLN /Pers.
 • 3 Nächte
 • Frühstück und Abendessen
Siehe Einzelheiten
Sommerliche Entspannung
Sommerliche Entspannung
ab 1 047PLN /Pers.
 • 3 Nächte
 • Frühstück und Abendessen
Siehe Einzelheiten

ul. Partyzantów 18A
28-131 Solec - Zdrój , Polska

mobile nav bg
Siehe auf der Karte
Newsletter

Abonnieren Sie den Newsletter, um aktuelle Angebote zu erhalten.

Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen